ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019 -30.06.2019 г.

         На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и чл.9,т.6  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сунгурларе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Ви информирам за работата   на Общинския съвет и неговите комисии  за полугодието на 2019 г.

Прочети още...

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СУНГУРЛАРЕ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ

Настоящият отчет е изготвен на основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА и обхваща периода от 01.03.2018 г. до 20.12.2018г.

Прочети още...